реферат сурдо

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Інститут корекційної педагогіки та психології

Реферат на тему:

“ ОРГАНІЗАЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ГЛУХИХ ДІТЕЙ ТА РОЗВИТОК СУРДОПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XVIII – XIX СТ.”

Виконала:Студентка 2 курсу

спеціальності

“Сурдопедагогіка”

групи 2 С

Чернецька Альона

Київ – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………. 3

1. ВИХОВНІ БУДИНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ГЛУХИХ…………………..………………………………………………………… 4

2. СУРДОПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ О.М. РАДИЩЕВА……………………… 6

3. ПЕРШІ В РОСІЇ УЧИЛИЩА ДЛЯ ГЛУХИХ…………………………………. 8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ…………………………………………..13

ВСТУП

Розвиток сурдопедагогіки в Росії XVIII–XIX століття багато в чому зобов’язане успіхам природничо-наукового знання про природу глухоти, про її вплив на розвиток людини. Спираючись на ці знання, сурдопедагогіка шукала нові можливості для надання допомоги глухим.

Великий внесок у розробку проблем сурдопедагогіки в XVIII ст. був зроблений Російською академією наук. На її публічних читаннях обговорювалися питання використання збережених аналізаторів для відшкодування порушення слуху. Наприкінці XVIII ст. почав видаватися журнал «Економічний магазин», в якому містилися короткі популярні статті про глухоту, її причини та засоби подолання.

Успіхи науки і освіти у розглянутий період послужили необхідною передумовою і основою становлення і розвитку сурдопедагогічної думки. Російським ученим і педагогам були відомі праці Ш.М. Епе, І.К. Аммана, Р.А. Сикарії та інших діячів західноєвропейської сурдопедагогіки. Будучи добре знайомі з сурдопедагогіки Заходу і віддаючи належне її успіхам і методам, російські вчені при цьому висували нові оригінальні ідеї. Ці ідеї російських вчених мали велике значення для розвитку сурдопедагогічної думки.

В історії сурдопедагогіки Росії XVIII століття було часом всебічної підготовки до введення навчання глухих дітей у спеціальних установах, періодом становлення і розвитку теорії сурдопедагогіки.

1. ВИХОВНІ БУДИНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ГЛУХИХ

Для системи державного піклування в Росії XVIII століття було зроблено значно менше, ніж для системи освіти в цілому.

У Москві та Петербурзі на капітали і доходи від позичкових кас, виробництва гральних карт, різного роду пожертвувань створювалися виховні будинки для дітей.

У «Збори узаконень Російської імперії» 1763 був включений проект І.І. Бецького «Про заснування в Москві виховного будинку з особливим госпіталем для незаможних породіль». З документів Московського виховного будинку видно, що серед здорових в цьому будинку виховувалися і глухі діти. Керівники виховного будинку були вимушені звернути на них особливу увагу і організувати для них відповідний режим.

Створений у XVIII столітті Московський виховний будинок поклав початок організованому і певною мірою спеціалізованому навчанню і вихованню глухих дітей в Росії. Глухі діти у виховних будинках отримували ремісничу підготовку, а згодом і право на вільній пристрій в житті. Важливо підкреслити один цікавий і значний факт. Він полягав у тому, що глухі діти виховувалися в оточенні чуючих. Життя і діяльність глухих дітей визначалася загальними для всього дитячого населення виховного будинку інструкціями; однак, крім того, були розроблені спеціальні вимоги, які пред’являлися в той час до трудового навчання і виховання глухих дітей.

Умови життя дітей у виховних будинках були нелегкими. Навчання і виховання глухих дітей вимагали особливої уваги та педагогічної проникливості. Тим часом у цих будинках все було показним. Проте у виховних будинках розвивалися організаційні форми і методи навчання глухих дітей, спрямовані в основному на їх підготовку до праці.

На основі досвіду виховних будинків поступово складалося переконання в працездатності глухих, в їх розумової повноцінності. Назрівала необхідність створення спеціального училища для глухих на базі Московського і Петербурзького виховних будинків. Спеціальне училище призначалося не тільки для вихованців Московського і Петербурзького виховних будинків, а й для дітей, батьки яких були в змозі оплачувати навчання та утримання своїх глухих дітей в спеціальному училищі.

Практичний досвід виховання і навчання праці глухих у виховних будинках спільно з чуючими дітьми послужив одним із витоків подальшого розвитку сурдопедагогіки в Росії.

В кінці XVIII — початку XIX ст. у Росії почали створюватися спеціальні училища для глухих, спочатку в західних губерніях (у Петербурзі, Варшаві, Ризі та інших містах), де випадки глухонімоти зустрічалися частіше. Всі ці училища проіснували недовго через нестачу матеріальних засобів від благодійників. Була очевидна необхідність створення училища з більш стійкою матеріальною базою. У 1806 р. імператриця Марія Федорівна розпорядилася про відкриття в Павловську училища для глухих; в 1810 р. училище було переведено в Петербург; навчання здійснювалося за системою «мімічний метод». Великий внесок у розвиток теорії вітчизняної сурдопедагогіки внесли в розглянутий період в. І. Флері Р. А. Гурцев.

Реформа освіти, що відбулася в Росії у 1864 р. торкнулася навчальних закладів для глухих: зближення змісту навчання і виховання глухих з таким у народних училищах; навчання ремеслам стало обов’язковим; училища отримували право приймати приходять учнів, що розширило їх контингент і сприяло перетворенню училищ у загальноосвітні навчальні заклади. До 1880 роках XIX століття в Росії було лише 3 великих училища: в Петербурзі, Москві та Варшаві, вони не могли задовольнити всіх нужденних; нові училища відкривалися за приватною ініціативою, на кошти благодійності. До кінця століття виникають училища на периферії: в Казані, Вязниках та ін. Всього налічується 23 училища з 885 учнями.

В цей період активно розвивається методика навчання і виховання глухих дітей. Досягнення сурдопедагогіки розглядуваного періоду пов’язані з іменами А. Ф. Остроградського (1853-1907), В. А. Васильєва (1867-1941), Н. М. Лаговского (1863-1933), Ф. A. Pay (1868-1957) і ін. До початку XX ст. створюється російська система навчання дітей з порушеннями слуху, яка ставила завдання розвитку природних задатків глухого в єдності з розвитком словесної мови і засвоєнням загальноосвітніх і професійних знань і умінь. Велика увага приділялася зближення змісту навчання глухих з навчанням чують в народних школах, що знайшло відображення в програмах. Приділялася увага фізичному, розумовому, моральному і особливо трудовому вихованню глухих. У процесі навчання глухих використовували усну, письмову форми мови, в деяких училищах — дактильную і жестовую мова. У зміст навчання в більшості шкіл були включені наступні предмети: читання з обличчя, вимова, розвиток слухового сприйняття.

2. СУРДОПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ О.М. РАДИЩЕВА

Олександр Миколайович Радищев (1749–1802) був першим в історії освіти Росії, хто розглядав питання виховання з матеріалістичних і революційних позицій. Одним з перших він відкрито висловив думку про те, що справа народної освіти може бути успішним тільки за умови повалення самодержавства і знищення кріпацтва. Радищев мріяв про створення системи освіти, яка б відповідала інтересам розвитку національної російської культури. Критикуючи кріпосницьку систему виховання в Росії, він висунув ідеї вільного розвитку дитини як активної і мислячої особистості, виховання в ньому безкорисливого прагнення до знання. У філософському трактаті «Про людину, про її смертність і безсмертя» він виклав в основному матеріалістичні погляди на природу в цілому і на процеси фізичного і психічного розвитку людини зокрема.

У зв’язку з розглядом питань про щаблях пізнання, про значення мови в розвитку людської психіки О.М. Радищев детально зупинявся на методах навчання глухих, розкриваючи при цьому залежність загального розвитку людини від стану слуху і мови як знарядь пізнання і спілкування.

О.М. Радищев продовжував матеріалістичні традиції М.В. Ломоносова. Будучи людиною широких і різнобічних знань, Радищев приділяв багато уваги педагогічним проблемам, у тому числі проблем навчання і виховання глухих дітей. Він привернув увагу кращих людей свого часу до тяжкого становища глухих і сліпих, сприяв поширенню наукових уявлень про глухоту і її соціальні наслідки для страждаючих цим недоліком. О.М. Радищевим було висловлено ряд оригінальних думок про особливості психофізіологічного розвитку глухих і про ті методи навчання глухих, які в той час застосовувалися в країнах Західної Європи.

О.М. Радищев вважав письмову мову найбільш близькою до усної. Важко забезпечити досконале оволодіння словесною мовою без участі слухового і зорового аналізаторів.

«Мова є, здається, засіб до зібрання думок воєдино; її посібника позичений чоловік всіма своїми винаходами і своїм вдосконаленням… Правда, що він може без нього обойтися і замість промови говорити рухами; правда, що в новітні часи мистецтво, так би мовити, думки распростерто і на позбавлених того почуття, яке до речі є необхідно; але хоч би хода розуму без звучныя мови було млосно і плазун! О, ти, возмогший речию обдарувати німого, ти, котрий створив диво, багато більше, не возмог ти б нічого, якби сам був безгласен, коли б мова в тобі сили розуму свого не изощрила» [1*, с. 136] (перекл). Як видно з наведеного уривка, А. Н. Радищев віддавав належне винахідливості Ш. М. Эпе, який здійснив «диво», навчивши глухих словесної мови за допомогою жестів і міміки. В той же час О.М. Радищев критично ставився до думки про можливість заміщення одного органу чуття іншим, висловленої свого часу Д. Дідро.

На відміну від французьких матеріалістів XVIII століття Радищев розглядав заміщення одного органу іншим лише як своєрідне перемикання функцій порушеного органу на здоровий, збережений. Останній, з точки зору О.М. Радищева, не міг бути рівноцінним «заступником»

порушеного органу. Не заперечуючи значення «мови рухів тіла» для спілкування, він при цьому вказував на вкрай обмежені можливості цієї «мови» для вираження думки.

Сурдопедагогічні ідеї О.М. Радищева, зокрема його думки про вплив глухоти та її наслідки – німоти на загальний психічний розвиток людини, мали принципове значення і були великим внеском у розвиток матеріалістичної сурдопедагогіки Росії XVIII століття.

У наведених висловлюваннях, а також у творах О.М. Радищева містилися ідеї, які надалі увійшли до числа основних положень російської сурдопедагогіки, а саме:

словесна мова є найважливішим засобом розумового розвитку, що стосується глухої і німої людини, то його розумовий розвиток утруднений, так як відсутність слуху заважає йому самостійно опановувати промовою в процесі спілкування;

навчання глухих не може мати для них істотного позитивного значення, якщо воно буде здійснюватися лише за допомогою жестів і міміки. Глухих можна і треба навчати словесної мови, спираючись на їх зберіганню органи чуття;

необхідно якомога раніше починати навчання глухих дітей читання та письма.

1* (перекл) Стор. 136 Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1984. — 295 с., ил.

3. ПЕРШІ В РОСІЇ УЧИЛИЩА ДЛЯ ГЛУХИХ

Перші училища для глухих дітей були відкриті в західних губерніях Росії. Тут випадки глухонімоти зустрічалися частіше, ніж у східних губерніях. І тут була більш розвинена шкільна мережа.

З 1806 по 1810 роки існувала приватна школа для глухих в Петербурзі, заняття в якій вів французький вчитель сліпих В. Гаюї (1745–1822), який приїхав до Росії на запрошення імператора Олександра I, щоб відкрити інститут для навчання сліпих дітей. На прохання батьків він займався і з глухими дітьми, так як був добре знайомий з системою Р.А. Сикарії .

Всі ці училища проіснували недовго, тому що надходження коштів від благодійників було недостатнім. Очевидною була необхідність створення училища з більш стійкою матеріальною базою. Практична робота з глухими вимагала теоретичної бази.

У 1806 році імператриця «милостиво повеліла» відкрити в м. Павловську училище для глухих «в малому вигляді і при цьому як дослідне». Для відкриття училища імператриця виділила деяку суму з власних капіталів. Таким чином Павлівське училище виявилося в порівняно більш сприятливих матеріальних умовах, а тому й проіснувало довше, в той час як багато інших приватні училища закривалися незабаром після їх відкриття. У перші роки існування бюджет училища був украй бідним. Він складався з випадкових пожертвувань і невеликих сум, що виділялися Московським і Петербурзьким виховними будинками на навчання глухих вихованців, а також з плати за навчання тих з них, які мализаможних батьків. З причини крайньої недостатності всіх перерахованих джерел «доходів» касу училища доводилося поповнювати навіть за рахунок продажу поношеного сукні вихованців. [2*, с. 119-126].

Вчителем був француз Ж.Б. Жоффре. На час приїзду до Росії Ж.Б. Жоффре (1810) училище було переведено з м. Павловська до Петербурга і розмістилося в приміщенні колишнього удовиного будинку, мало пристосованого для занять з глухими.

Кількість учнів у Петербурзькому училищі глухонімих безперервно зростала: в 1810 році в ньому було 9 учнів, в 1811 році – 23, в 1812 році – 28, в 1813 році – 32, в 1815 році – 49. У зв’язку із зростанням числа вихованців у Ж.Б. Жоффре виникали труднощі в проведенні навчальної та виховної роботи.

Проте в роки роботи в ньому Ж.Б. Жоффре Петербурзьке училище успішно розвивалося. Петербурзьке училище розширювалося, зміцнювалося і стало одним з кращих училищ в Європі; Навчальний процес займав у всій діяльності училища центральне місце. У ньому важливе місце відводилося навчання праці. Трудова підготовка була різною для дітей різних станів: діти з «шляхетних» станів навчалися каліграфії, найбільш обдаровані з них – живопису та гравіруванню; діти з «простих» станів – столярній і слюсарній справі (хлопці), шиттю та рукоділля (дівчата).

При училищі був фруктовий сад, в якому вихованці навчалися садівництву. У всі роки існування Петербурзького училища перед ним гостро стояла проблема працевлаштування його вихованців. Працевлаштування учнів після закінчення училища було утруднено. Глухі хлопчики та дівчата, якщо навіть вони і набували в стінах училища відому трудову кваліфікацію, не мали рівних прав з чуючи ми дітьми.

Викладач і директор Петербурзького училища глухонімих Віктор Іванович Флері (1800–1856) у своїх роботах показав, що глухота не позбавляє дитини можливостей інтелектуального і морального розвитку, а також довів необхідність навчання глухих словесної мови і обґрунтував доцільність поєднання різних форм мови в цьому процесі. Він також був одним з перших сурдопедагогів, хто висловив ідеї про важливість дошкільного навчання глухих і диференційованого підходу до навчання. Його колега Георгій Олександрович Гурцов (1778–1858) – автор першого російського навчально-методичного посібника для вчителів та учнів шкіл глухих (1838) – запропонував використовувати в навчанні глухих природну мову жестів, який спочатку «ограматізується» за допомогою умовних позначень, потім переводиться в письмову словесну мова і лист стає єдиним засобом навчання. Г.О. Гурцов також здійснював диференційований підхід при навчанні глухих і слабочуючих.

У 1864 р. були затверджені «Положення про початкові народні училищах» і «Статут гімназій і прогімназій», які спрощували організацію нових шкіл. У цей період були відкриті училища та школи глухонімих в Олександрівську, Вязниках, Казані, Калузі, Києві, Новочеркаську, Перерві, Саратові, Тулі, Уфі та інших містах.

Продовжувала розвиватися і методика навчання глухих. Сурдопедагог Яків Тимофійович Спешнев (1820–1865) популяризував ідею А. Бланше про спільне навчання глухих і чуючих, вводячи в навчання глухих усну мову і наочні засоби. Іван Якович Селезньов (?–1889) Створив оригінальну методику

2* стор. (перек.) 119-126 Богданов-Березовский М. Положение глухонемых в России. – Спб.: Издание попечительства Государыни императрицы

Марии Федоровны о глухонемых, 1901.

постановки звуків і читання з губ, використовував міміку і дактилологію як в тільні засоби навчання глухих.

У цей період почали видаватися перші перекладні і вітчизняні методичні посібники та підручники, в Петербурзі було створено Піклування імператриці Марії Федорівни про глухонімих, яке почало активно діяти. Були відкриті нові училища, школи, притулки, хутори і богадільні для глухонімих. До складу Піклування увійшли раніше відкриті школи, були організовані курси для підготовки вчителів глухонімих, видавався навчально-методичний журнал «Вісник Піклування …».

Представники петербурзької школи продовжували розробку методики навчання глухих. Олександр Федорович Остроградський (1853–1907) і Микола Михайлович Лаговський (1862–1933) пропагували звуковий засіб, заснований на чистому усному методі. Петро Дмитрович Енько (1844–1916) запропонував природний засіб навчання глухонімих мовлення у в якому намагався подолати недоліки німецької системи, і розробив слоговий метод навчання вимові, грамоти та глобальномучитанню з губ. Іван Олександрович Васильєв (1862–1940) запропонував графічний метод, що ґрунтується на використанні письмовій мові.

У 1860 р. в Москві глухий художник Іван Карлович Арнольд (1805–1891) відкрив училище, яке згодом стало Московським міським Арнольдо-Третьяковським училищем глухонімих. Спочатку навчання в ньому вели переважно глухі вчителя. З приходом в училище Ф.А. Pay (1868–1957) вихідним засобом навчання стала усна мова, педагоги застосовували диференційований підхід до дітей з вадами слуху. Училище стало всеросійським досвідченим методичним центром.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРИ

1.Сурдопедагогика: учебник для студ. высш. пед. уч. / Под ред. Е.Г. Речицкой. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 655 с.

2.История сурдопедагогики: Басов.Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1984. – 295 с.

3.Електронний ресурс: http://studopedia.ru/2_26239_razvitie-surdopedagogiki-v-rossii.html

4. Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1984. — 295 с., ил.

5. Богданов-Березовский М. Положение глухонемых в России. – Спб.: Издание попечительства Государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых, 1901.
Предыдущий:

Следующий: