реферат до магіст. роботи

Реферат

до магістерської роботи на тему: «Особливості проведення портретних експертиз осіб, які проходили пластичні операції»

Актуальність теми дослідження. Зовнішній вигляд (зовнішність) людини здавна використовується під час впізнання та кримінальної реєстрації злочинців. Зовнішність людини залишається відносно незмінною протягом всього її життя. Ознаки, які характеризують зовнішню будову людини, називаються ознаками зовнішності. У кожної людини зовнішній вигляд є суто індивідуальний і має здатність відображатися в матеріальних слідах та пам’яті людини у вигляді уявних образів. Ознаки зовнішності складають основу криміналістичного дослідження під час вирішення ідентифікаційних та діагностичних завдань.

Дослідження ознак зовнішності людини, які проводяться в портретній експертизі, базуються на розмірних та якісних показниках голови (інколи шиї) особи, тотожність якої необхідно довести. З досвіду роботи правоохоронних органів випливає, що існує певна категорія осіб, яка звертається за допомогою у приватні клініки не з метою видалення косметичних дефектів зовнішності, а з метою їх кардинальних змін. Слід звернути увагу, що серед вказаних осіб можуть бути такі, що переховуються від правосуддя, що становить проблему для ОВС. Саме тому, обрана тема дослідження є актуальною та практично значущою для експертів – криміналістів, які проводять портретні експертизи.

Метою наукової роботи. Є комплексний аналіз розвитку габітології, як науки, виділення особливостей дослідження зовнішності осіб, які підлягали пластичним операціям, розробка наукових рекомендацій щодо проведення портретної експертизи осіб, які проводили пластичні операції.

Завдання роботи.

1. Дослідити становлення і розвиток криміналістичної габітології;

2.З’ясувати поняття і значення криміналістичної габітології (габітоскопії) як галузі криміналістичної техніки;

3. Проаналізувати проблемні питання експертної портретної ідентифікації;

4. Визначити криміналістичні види ідентифікації людини за ознаками зовнішності;

4. Визначити спеціальні техніко-криміналістичні засоби і методи збирання даних про зовнішній вигляд людини;

5. Виявити закономірності зміни зовнішнього вигляду людини: вікові, медико — біологічні, косметичні, міміка обличчя, пластичні;

6. Дослідити появу післяопераційних рубців і інших косметико-хірургічних змін осіб, які підлягали пластичній хірургії;

7. Визначити особливості дослідження зовнішності осіб, які підлягали пластичним операціям на попередній і роздільній стадіях портретної експертизи;

8. Розробити методичні рекомендації на тему: «Криміналістичне ототожнення особи за ЗВЛ»

Об’єктом дослідження роботи. Зовнішній вигляд людини, об’єктивні відображення (фотознімки, ренгенознімки, відеокадри).

Предмет дослідження. Закономірності, які обумовлюють природу людини, та її розвиток.

Практичне значення. Результати роботи можуть бути використані у підготовці до семінарських та практичних занять з портретної експертизи, а також для розробки матеріалів конференцій, круглих столів.

Наукова новизна одержаних результатів. Полягає в тому, що у дослідженні обґрунтовується низка понять, концептуальних у теоретичному плані, і важливих для портретної експертизи положень, методичних рекомендацій та висновків.

Теоретичною основою даного дослідження. Є підручники, навчальні посібники, збірники наукових праць, що відносяться як до науки криміналістики, судової експертології, кримінально – процесуального права, оперативно-розшукової діяльності.

Методи дослідження. Теоретичним фундаментом наукового дослідження є діалектико — матеріалістичний метод пізнання явищ і основані на ньому загальнонаукові та спеціальні методи.

В процесі дослідження широко використовувалися такі традиційні загальнонаукові методи, як: порівняльний; формально — логічний (формулювання пропозицій і методичних рекомендацій з портретної експертизи для експертних підрозділів ОВС України), аналіз та синтез (використано під час класифікації, під час формулювання висновків з проблемних питань, які висвітлюються в роботі), індукція та дедукція (використано під час виділення особливостей проведення криміналістичних портретних експертиз за фотозображеннями осіб, які проводили косметико-хірургічні операції), аналогія (використано під час встановлення подібності деяких рис обличчя), статистичний (використання статистичних даних), спеціальні методи наукового пізнання — спостереження (систематичне і цілеспрямоване сприйняття об’єктів, явищ з метою вивчення їх специфічних змін за певних умов і відшукуванні змісту цих явищ), опис (зазначення ознак, перелік кількісних чи якісних ознак, властивостей в певній послідовності), вимірювання (пізнання різних просторових і часових величин), експеримент (відтворює явище для вивчення зв’язків з іншими явищами, діяннями чи процесами).

Науково-теоретичне підґрунтя склали загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у галузі криміналістики та портретної експертизи, а саме: О. П. Пересункин, В. Г. Гончаренко, З. Г.Самошина, П. П. Цветков, Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, В. О. Снетков, Н. С. Польовий, М. Я. Сегай, А. П. Краснов, В. І. Зубкова. Крім того, окремі питання портретної експертизи були вирішені Є. Ю. Брайчевським, З. І. Кірсановим, Н. Г. Орловим, О. М Зіниним, О. О. Гусівим, Н .В. Завізистом, О. В. Савушкіним, Н.В.Терзієвим.

Нормативною основою роботи. Є Конституція України, Кримінальний-процесуальний кодекс, закони України, а також нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України.

Структура роботи. Обумовлена метою дослідження. Робота складається зі вступу, основної частини, тобто 2 розділи, що включають в себе 7 підрозділів (загальна кількість сторінок 146), висновків (2), додатків (5) та списку використаних джерел (усього 61).

Апробація результатів роботи. Результати роботи були повідомлені, обговорені та схвалені на наступних семінарах конференціях, круглих столах:

Семінар по портретній експертизі на тему: «Наукові основи криміналістичної ідентифікації за зовнішнім виглядом людини»;

Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейські стандарти кримінального судочинства» 27 вересня 2013р. на тему: «Теоретичні основи ідентифікації особи за ознаками зовнішності»

Круглий стіл «Актуальні питання техніко-криміналістичного забезпечення кримінальних проваджень» 21 листопада 2013р., м. Київ на тему: «Ринопластика – один із способів свідомої зміни зовнішнього вигляду людини в судово-портретній експертизі».

Збірник наукових праць курсантів та студентів «Держава і право в дослідженнях курсантів та студентів» №2 (17) 2013 м. Донецьк на тему: «Дослідження післяопераційних рубців і інших косметико-хірургічних змін на попередній і роздільній стадіях портретної експертизи»;

Круглий стіл «Актуальні питання судово-експертного супроводження кримінальних проваджень» 10 квітня 2014р., м. Київ на тему: «Актуальні питання судово-портретної ідентифікації на сучасному етапі».

Методичні рекомендації судово-портретної експертизи «Криміналістичне ототожнення особи за ЗВЛ» м. Донецьк 2014р.
Предыдущий:

Следующий: