курсова реклама

ВСТУП

Еволюція природи та характеру послуг, інтеграція науки і виробництва,

торгівлі і промисловості привели до суттєвих змін в умовах діяльності ринків, у суб’єктній інституційній структурі, які здійснюють весь комплекс заходів циклу від розробки нових видів послуг до надання їх кінцевому споживачеві.

Все більшого значення набуває реклама, мета якої — привернути увагу потенційних покупців до фірми: її можливостям, які послуги надає фірма, підкреслення всього спектру споживчих властивостей товару (висока якість, новизна, надійність, зручність використання, прийнятна ціна і т.д.).

Сучасний туризм неможливо уявити без реклами. Це настільки місткий і багатоаспектний вид ринкової діяльності, що його часто виділяють в самостійний напрям. Проте світова практика доводить, що реклама набуває максимальної ефективності лише в комплексі маркетингу. Вона є органічною частиною маркетингових комунікацій [1].

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в наш час реклама — самий дієвий інструмент у спробах туристичного підприємства донести інформацію до своїх клієнтів, модифікувати їх поведінку, привернути увагу до пропонованих послуг, створити позитивний імідж самого підприємства, показати його суспільну значимість.

Метою роботи є — провести аналіз ролі реклами в розвитку турбізнесу.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) дати характеристику туристичного бізнесу;

2) дати поняття реклами, її цілі, і функції;

3) виявити специфіку та значення реклами в туристичному бізнесі;

4) провести аналіз рекламної діяльності туристичних фірм і сегментування туристичного ринку на прикладі туристичної фірми «Байдак-тур».

При написанні роботи застосовувалися такі теоретичні методи дослідження, як аналіз і синтез, опитування і спостереження.

Протягом останніх десятиліть ринок послуг виступає одним із найбільш динамічних секторів світової економіки. Ринок рекламних послуг в Україні останні декілька років демонструє нестійку динаміку розвитку як з точки зору обсягів рекламного ринку, так і з точки зору професійного рівня основних суб’єктів – рекламний агенцій, медіакомпаній, фахівців з непрямої реклами.

Реклама є складовою частиною формування авторитету фірми. В умовах конкуренції недостатньо зробити хороший товар, забезпечити маркетинг, розподілити продукцію, розрекламувати її і продати. Навіть дуже хороший товар може «не знайти покупця», якщо його виробник проводить неефективну рекламну політику. Важливу роль у цьому відіграють засоби поширення рекламної інформації як основні частини рекламного процесу [2;75].

РОЗДІЛ 1. Реклама в індустрії туризму

1.1. Поняття і напрямки рекламної діяльності туристичного підприємства

Туристична реклама — активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв’язку між виробником і споживачем туристичного продукту.

Реклама — це засіб поширення інформації і переконання людей, які створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання купити цей продукт.

Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма публічно подає дані про свої можливості за допомогою художніх, технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту і збільшення їх реалізації.

В туризмі розрізняють рекламу:

- початкову — ознайомлення раніше встановленого кола споживачів з новим для конкретного ринку туристичним продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних даних про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення туристичні акції;

-конкурентну — виділення рекламованого туристичного продукту з великої кількості аналогічної продукції, що пропонується конкуруючими туристичними фірмами;

- зберігаючу — підтримка високого рівня попиту на раніше рекламований туристичний продукт.

Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару — туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що:

- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які просуваються за її допомогою;

- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної якості, смаку, корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційність і пропаганда;

- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних засобів, які більш повно відображають об’єкти туристичного інтересу (кіно-фотоматеріали, картини, ілюстровані матеріали тощо).

- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність.

Реклама туристичної фірми складається з двох частин: реклама власних потреб і реклама своїх можливостей.

Реклама потреб — це вид реклами, необхідний для інформування можливих партнерів про існування підприємства і його потребах в чомусь.

Основними об’єктами реклами потреб є наступні оголошення:

- про залучення посередників. Для туристичної фірми ця реклама життєво необхідна, оскільки без наявності і розширення посередників її діяльність може бути значно обмежена, що неминуче призведе до краху. Туроператор зацікавлений в залученні і поширенні інформації про себе і його співпрацю з транспортними, готельними, кредитно-фінансовими та іншими організаціями. Турагент, будучи посередником між туроператором і клієнтом, на зможе ефективно працювати без пошуку нових туроператорів у відповідності з попитом клієнтів на нові маршрути, вищий рівень обслуговування тощо;

- про найняття на постійну або тимчасову роботу працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, які мають певну кваліфікацію та досвід роботи. Сезонний характер діяльності багатьох фірм змушує їх наймати працівників на активні туристичні сезони і без широкої інформації про це складно підібрати достатню кількість кваліфікованого персоналу;

- про пошук матеріально-технічних ресурсів, які можуть бути як основними, так і оборотними. Це бажання туристичного підприємства купити або орендувати приміщення під офіс, орендувати готелі, придбання меблів, інвентаря, залучення до співпраці власників пунктів прокату туристичного спорядження та ін;

- про розпродаж матеріально-технічних ресурсів. Необхідність в реалізації виникає у випадках, коли фірма проводить реконструкцію або модернізацію діючих об’єктів, продає свої філіали або надлишок товарно-матеріальних цінностей тощо.

Як правило, реклама потреб носить чисто інформаційний характер, тому вона може бути подана у вигляді звичайних об’яв у засобах масової інформації, розклеєних або розповсюджених листівках, розісланих спеціальних зверненнях [3;76-84].

Реклама можливостей — це напрямок рекламної діяльності фірми, завдяки якому зацікавлені сторони інформуються про можливості фірми в сфері надання туристичних послуг. Зацікавленими сторонами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.

Юридичні особи — вітчизняні та іноземні фірми, громадські організації, підприємства різних форм власності. Вони можуть бути зацікавлені в послугах фірми у випадках:

- придбання з метою перепродажу;

- організації одноразових або періодичних масових заходів (наради, конференції, з’їзди та ін.);

- організації відпочинку для своїх підлеглих;

- організації ділових поїздок для своїх працівників;

- використання туристичних поїздок для реклами власних товарів та послуг.

Як турагентська, так і туроператорська фірми зацікавлені в тому, щоб юридичні особи користувались їх послугами на постійній основі. Для цього зацікавлені сторони можуть підписати спеціальну угоду, згідно з якою цій юридичній особі при організації поїздок і розміщенні своїх працівників передбачені додаткові знижки.

Фізичні особи — громадяни України та іноземці отримують інформацію про туристичні фірми та їх можливості і на цій основі роблять вибір маршрутів, видів туризму, напрямків і тривалості подорожей у відповідності з метою туризму, фінансовими можливостями і конкретними побажаннями.

Реклама можливостей зазвичай носить не тільки інформаційний характер, але й зацікавлює та залучає туриста в туристичну поїздку, запевняє в надійності і безпечності маршруту, гарантує йому хороший відпочинок.

1.2. Організація рекламної діяльності, принципи та канали поширення реклами

Розробка ідей, вибір каналів поширення реклами, підготовка текстового, наочного та іншого матеріалу — все це робота професіоналів — спеціалістів з реклами. Великі туристичні фірми мають власні рекламні відділи, які розробляють макети реклами і здійснюють рекламні заходи. Для великомасштабних рекламних акцій залучаються рекламні агентства, які мають філії або угоди про спільну рекламну діяльність у різних країнах [4;128-134].

Середні фірми мають у штаті 2-3 працівників, які відповідають за рекламну діяльність і в обов’язки яких входить розробка плану рекламної компанії, ідей і макетів рекламних оголошень, підтримка зв’язків з партнерами, але для розробки і проведення конкретних рекламних заходів, як правило, вони залучають спеціалізовані рекламні агентства.

Малі туристичні фірми проводять обмежені рекламні акції. Це об’яви в газетах, радіо, телебачення, листівки, афіші, розраховані на споживача, інформаційні листи, звернення до посередників і партнерів.

В умовах зростання конкурентної боротьби малим туристичним підприємствам складно виживати на ринку, тому останнім часом фірми, що мають однаковий продукт, або підприємства, які розташовані в одній місцевості, почали об’єднуватись в асоціації, об’єднання або просто укладати угоди про проведення спільної рекламної діяльності.

Для проведення успішної рекламної кампанії необхідно диференціювати ринок споживачів. Як потенційні споживачі реклами виділяються три категорії партнерів і груп населення:

- відчувають необхідність у предметі реклами, шукають інформацію, тобто у цієї групи уже сформована позитивна установка на предмет реклами з різних джерел;

- знаходяться в стані байдужості або невизначеності щодо предмету реклами;

- відчувають необхідність, але з деяких причин негативно ставляться до предмету реклами.

Інтереси туристичного підприємства полягають в тому, щоб ці три категорії перетворити з потенційних споживачів у реальних. В першому випадку необхідно просто проінформувати (підтримуюча реклама), в другому — сформувати думку (стимулююча реклама), в третьому — впливати з великою силою, щоб зламати існуючий стереотип (конверсійна реклама). В будь-якому випадку реклама повинна активізувати споживача, викликати у нього реакцію у відповідь, спонукати його до дій.

Основні принципи реклами — її правдивість, достовірність, етичність. Неприпустимою за своїм характером є реклама: недостовірна — та, де подаються дані, які не відповідають дійсності; неправдива — реклама, з допомогою якої рекламодавець свідомо вводить в оману споживача реклами; неетична — реклама, яка ганьбить честь, гідність і ділову репутацію якоїсь фізичної або юридичної особи, державну символіку, об’єкти культури, історії та ін.

Безпосередній уплив на споживача справляє показ рекламного звернення у засобах масової інформації.

Види засобів та носіїв реклами наведено в додатку А. Найефективніша реклама має демонструвати споживачеві товар у той момент, коли інтерес та увага є достатньо високими.

Реклама — це самостійна галузь індустрії, в якій каналами поширення називають ті реальні засоби, які використовуються для популяризації та просування на ринок продукції та послуг. До каналів поширення відносять:

- засоби масової інформації;

- спеціалізовану друковану продукцію;

- зовнішню рекламу;

- засоби «директ мейл»;

- фантазійну рекламу;

- товарну рекламу;

- інші засоби просування реклами.

Засоби масової інформації (газети, журнали, телебачення, радіо, Інтернет) є основними провідниками рекламних звернень інформаційного характеру і разом поглинають майже 60% всіх коштів, що витрачаються на рекламу.

Через засоби масової інформації туристичні підприємства інформують потенційних клієнтів про власне існування та про можливості організації відпочинку, екскурсійних, пізнавальних, лікувальних та інших турів.

Спеціалізована друкована продукція — один із важливих засобів поширення реклами для туристичних фірм.

Підприємства-виробники туристичних послуг (туроператорські фірми, підприємства розміщення, харчування, розваг) видають самостійно або з іншими аналогічними фірмами ілюстровані брошури, буклети, каталоги, листівки і т.п., в яких образотворчим і текстовим способом рекламують наявні можливості обслуговування туристів. Для підвищення привабливості такої продукції фірми використовують високоякісні фотографії ландшафтів, історичних пам’ятників, готелів та інших об’єктів туристичної уваги.

Самостійним видом спеціалізованої друкованої продукції є прайс-листи, в яких публікуються ціни і розцінки на туристичні товари і послуги.

Зовнішня реклама — це зазвичай реклама не конкретних товарів і послуг, а фірми. Однак у туризмі зовнішня реклама часто використовується для поширення інформації про наявні тури та послуги. Особливо цс характерно для сучасного вітчизняного туризму, оскільки багато туристичних фірм просто не мають коштів для тотальної реклами через засоби масової інформації.

Зовнішня реклама оформлюється у вигляді щитової реклами, реклами на транспорті, вивісок та ін. Щитова реклама — найбільш поширений вид зовнішньої реклами. Вона може бути оформлена на спеціально встановлених щитах, місця на яких продаються на місяць і більше (бігборд), на дошках оголошень у вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського транспорту, огородженнях тощо.

Реклама на транспорті — це розміщення рекламних закликів або іншої інформації про фірму як всередині салону міського і міжміського транспорту, так і зовні — на бортах транспортних засобів. Цей вид реклами також використовується в будівлях аеропортів, залізничних вокзалів, морських та річкових портів, автобусних станцій.

Вивіска — один з обов’язкових для туристичної фірми видів реклами. Будь-яка туристична фірма повинна мати привабливий вигляд не тільки всередині, але й зовні.

Вивіска зазвичай виконує дві функції: інформує клієнтів про місце розташування та створює імідж фірми.

Засоби «директ мейл » — це прямі рекламні звернення, поширені за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, Інтернету, телефаксу та телефону.

В туризмі вони частіше застосовуються для реклами власних потреб або для встановлення тривалих зв’язків з посередниками чи виробниками туристичних послуг і товарів.

Але в окремих випадках засобами «директ мейл» поширюється реклама дорогих курортів або спеціалізованих туристичних послуг шляхом прямого звернення до окремих фірм, успішних бізнесменів та відомих особистостей. Тут використовується спеціалізована друкована продукція (каталоги, рекламні брошури і таке інше), яка містить рекламну інформацію.

Фантазійна реклама — це широкий спектр звернень, які створюються за допомогою залучення нетрадиційних рекламних засобів, наприклад: реклама на повітряних кулях, під час карнавалів, реклама на аудіо- та відеокасетах, комп’ютерних дисках. Цей канал поширення реклами є досить цікавий, але не завжди вкладені кошти скуповуються, тому застосовують його лише ті фірми, які стабільно працюють та мають широку рекламу, що поширюється традиційними каналами.

Товарна реклама – це реклама через рекламні звернення, розміщені на пакувальних матеріалах, а також власна розроблена упаковка для певного виду продукції.

Підприємства туристичної індустрії можуть поширювати товарну рекламу наступними шляхами:

- для туроператорських фірм — продаж спеціальних товарів з рекламою певних фірм, подарунки клієнтам (футболки, кепки, шапки і т.п.) з нанесеними на них фірмовою символікою або рекламних закликів;

- для турагентських фірм — дрібні сувеніри для клієнтів з рекламною символікою або текстом (пакети, значки, ручки тощо);

- для підприємств-виробників туристичних товарів — розміщення на своїй продукції фірмових назв, звернень, закликів.

Використання товарної реклами підвищує престиж фірми, дозволяє встановити зворотний зв’язок: реклама послуг — реклама фірми — реклама послуг.

До інших каналів поширення реклами можна віднести:

- рекламу в книжках і довідниках. Як правило, рекламодавець виступає спонсором видання даної книжки чи довідника або частково чи повністю фінансує це видання;

- побічну рекламу, яка проводиться через надання допомоги різним фондам, виділення іменних стипендій, пенсій;

- побічну рекламу через використання в рекламних зверненнях нагадувань про престижні фірми, відомі особи, що якимось чином пов’язані з даною фірмою [5;57-69].

Важливою складовою рекламного заходу є його планування. Від того, наскільки правильно будуть обрані канали поширення реклами, її періодичність, направленість на певні сегменти ринку, залежить кінцевий результат заходу, окупність вкладених у рекламу коштів, отримання такого

ефекту, на який розраховували рекламодавці.

РОЗДІЛ 2. Аналіз рекламної діяльності туристичного підприємства

2.1. Обгрунтування елементів загальної характеристики туристичного підприємства «Байдак-тур»

Туристична  фірма «Бадак-тур» була заснована у 1 квітня 2012 році. Підприємство функціонує згідно з отриманням свідоцтва платника єдиного податку № 434237.

   Підприємство  розташовано за юридичною адресою м. Хмельницький, вул. Прибузька, 26/122

Тел.: +380673805964; 77-90-36;

e-mail: [email protected]

   По формі власності туристичне агентство  є приватним підприємством. Керівником ПП «Ігоря Байдака» виступає директор Байдак Ігор Миколайович.

Підприємство  орендує приміщення під офіс у багатоповерховій будівлі Обласної юнацької бібліотеки на першому поверсі. Всередині приміщення присутні місця для відпочинку для клієнтів, також пропонуються різні брошури, проспекти, фотографії та журнали з описом турів. По бажанню клієнта можливий відеопоказ маршруту туру або готелю.

   Туристична  фірма працює за напрямками: внутрійшній туризм та зовнішній туризм: автобусні тури Європою.

   На  туристичній фірмі був проведений чіткий аналіз і визначено, що головною місією підприємства є ефективне функціонування на ринку туризму з отриманням максимально можливого прибутку.

      Основні цілі туристичного підприємства «Байдак-тур» визначаються за такими напрямками:

   а) прибутковість;

   б) положення на ринку;

   в) продуктивність;

   г) трудові ресурси

д) конкурентноспроможність.

   Туристична фірма «Байдак-тур» є малим  підприємством, та не дивлячись на це, досить авторитетним та прибутковим. За клієнтів фірмі не доводиться боротися, так як, сумлінна праця, відданість керівництва своїй справі та висока якість послуг відповідають дійсності пропонованих турів, послуг та побажань, фірма приваблює нових клієнтів і щодня отримує все нові і нові замовлення щодо турів не лише по Україні але й за кордон.

Це свідчить про те, що фірма є досить конкурентоспроможною, не дивлячись на те, що відносно нова, і знаходиться в такому районні міста, де крім неї у межах одного кварталу функціонує іще 2 туристичні фірми.

   Трудові ресурси та їх кваліфікаційний стан є дуже важливими для турфірми, тому що саме кадри здійснюють головні цілі та місію підприємства.

   Також на основі головних цілей, у підприємства існують другорядні, такі як:

   - розширення ринку збуту;

   - укладання угод з новими партнерами;

   - вихід на новий ринок туристичних послуг. 

   Ресурсний потенціал туристичного підприємства – це сукупність матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, включаючи і  підприємницькі здібності менеджерів.

   Він характеризується реальними можливостями підприємства, об’ємом власного і приватного капіталу, можливостями кадрового потенціалу використовувати його ресурси.

На сучасному етапі розвитку у сфері туризму діють різноманітні типи підприємств, що здійснюють туристичну діяльність.

Туристична фірма Ігоря Байдака є функціональною організацією, яка займається продажем автобусних турів у країни Європи, а також організацією за регіональним принципом, тому що займається організацією і проведенням екскурсій по території України, що характеризується власною розробкою карт маршрутів під назвою «Стежками рідного краю» (додаток Б).

В майбутньому, у процесі роботи, планується розширювати перелік пропонованих екскурсій.

Географічне положення тур фірми визначається вигідним розташуванням недалеко від центру міста 250-тисячника, а саме за адресою вул. Соборна 33 (додаток В).

Стратегія рекламної кампанії будь-який турфірми виходить з залученні клієнтів. Реклама – це дорогий елемент маркетингової політики туристкою організації, тому того, наскільки правильно визначено цілей реклами, обрані кошти розповсюдження, розроблено рекламні роботи з урахуванням цільової аудиторії залежить кінцевий результат рекламну діяльність (додаток Г).

Туристична фірма «Ігоря Байдака» використовує наступні види реклами:

Реклама в пресі – розміщується у формі оголошень і публікації оглядово-рекламного характеру, гідністю її є зворотний зв’язок із споживачем. Туристична фірма «Ігоря Байдака» співпрацює з видавництвом Хмельниццька ПОЛІГРАФІЯ.

- Реклама на виставках;

- Поштова реклама-розсилка рекламних повідомлень постійним та потенційним споживачам (смс);

Зовнішня реклама - ефективний засіб реклами, тому що вона розрахована на сприйняття широкими верствами населення (рекламний банер).

Далі ми розглянемо кожен вид використовуваної реклами окремо.

У друкованій рекламі виборчим і текстовим способом просувають інформацію щодо наявних можливостей обслуговування туристів. На підвищення привабливості друкованої продукції фірми використовують барвисті фотографії ландшафтів, історичних визначних пам’яток та готелів для приваблення туристського уваги.

Щоб привабити великої кількості споживачів, слід щорічно брати участь у міжнародних виставках. Туристична фірма Ігоря Байдака бере участь у щорічній Міжнародній виставці реклами і маркетингу REX 2013.

На виставках дають можливість задля встановлення прямих контактів із безпосередніми покупцями, формування фірмового стилю, підтримку іміджу фірми. З іншого боку, під час відвідання виставкових стендів інших фірм, можна вловити тенденції у розвитку кон’юнктури ринку, оцінити діяльність конкурентів, прояснити власну позицію.

Також «Байдак-тур» використовує рекламу в Інтернеті, а саме такі види реклами:

- банерна реклама на комерційних сайтах Інтернету;

- реєстрацію у пошукових системах і каталогах Інтернету.

Важливо, що баннер має бути добре виконано художньо і технічно, мати оригінальністю, легко запам’ятовуватися. Такий баннер одночасно дає чітке уявлення про характер рекламованих послуг і це створює їх позитивний імідж.

Реклама туризму в Інтернеті зараз дуже ефективна, потрібно тільки вибрати правильну стратегію і врахувати , що реклама в Інтернеті, як і будь-яка інша — це комплексна процедура, а не разова акція.

Існує безліч міфів щодо Інтернет-реклами. Вона в деякій мірі замінює потребу в туристичних агентах.

Для туристичної фірми найбільш ефективна реклама на туристичних сайтах або на сайтах, де є туристичний розділ. Зацікавити відвідувача, що прийшов на туристичний сайт (адже, швидше за все, він сюди прийшов не випадково), як правило, простіше, ніж людину, зацікавленого сайтом анекдотів.

Сервіс розсилки повідомлень є і у багатьох тур агентств [7;18].

Сьогодні для того, щоб організувати масову СМС- розсилку серед своїх клієнтів , не обов’язково встановлювати додаткове програмне забезпечення і платити за нього гроші. Інформацію до абонентів доносять спеціальні компанії контент-провайдери. Все, що вам потрібно: комп’ютер з доступом в Інтернет.

Існує два основні способи. Перший — коли турфірма надсилає нам список номерів телефонів своїх клієнтів, текст повідомлення, вказує час, коли починати розсилку.

Другий спосіб — фірмі надається доступ до системи розсилки, видається свій логін і пароль, і вони самі відправляють повідомлення, коли і кому це потрібно. Знову ж надаємо звіт про доставку і рахунок. СМС доходять протягом декількох хвилин після початку розсилання.

Турагенти та туроператори завдяки рекламі, а особливо рекламі в Інтернеті продають 87% круїзів, 81% усіх турів та відпусток, 51% квитків на авіалінії, 47% місць в готелях, 45% оренди автомобільного транспорту [8;24].

2.2. Аналіз недоліків та переваг проведення рекламної діяльності підприємства «Байдак-тур»

Тестування рекламного звернення є найважливішою складовою рекламної кампанії. В Україні тільки почалися такого роду дослідження ефективності реклами, в економічно розвинутих країнах вони використовуються вже давно. Існують десятки тисяч фірм, що займаються тестуванням ефективності рекламних звернень і які вже діють понад сто років.

Рекламодавець має вирішити три проблеми: перша — тестувати або ні, друга — що і коли тестувати і третя — які критерії брати до уваги.

Дослідження ефективності рекламного звернення потребує значних коштів та часу (а час — це теж кошти). Воно може означати тижні і місяці відстрочки початку рекламної кампанії та реальну небезпеку втручання конкурентів, що можуть швидко налагодити виробництво такого самого продукту або послуги. Однак коли на карту поставлено великі гроші, не можна довіряти тільки власному досвіду чи інтуїції працівників творчої групи.

Тестування реклами можна проводити на початку творчого процесу, в кінці його (на стадії макета), після виготовлення рекламного звернення або після того, як рекламна кампанія вже почалася.

Тестування реклами дозволяє визначити переваги та недоліки використовуваної реклами.

Основна мета дослідження рекламної кампанії тур фірми «Байдак-тур» полягає в тому, щоб зрозуміти, чому вона діє саме так, як очікує виробник продукту або не діє взагалі. Серед показників, які досліджують найчастіше, поінформованість про рекламне звернення, про його елементи, про торгову марку, думка про атрибути торгової марки й засоби її використання, а також про перевагу, яку віддають торговій марці. Особливий інтерес має визначення того, як рекламна кампанія впливає на вибір покупцем торгової марки, а не того, як рекламне звернення доносить своє повідомлення.

Дослідження є необхідною умовою ефективного прийняття рішення в галузі маркетингу, а відповідно, і комунікацій. Рекламне дослідження ринку передбачає збирання, систематизацію й аналіз даних, які необхідні фірмі або організації для вирішення комунікативних завдань щодо задоволення потреб людей у товарах, послугах чи ідеях.

Рекламне дослідження ринку розгортається за такими основними напрямами:

дослідження мотивацій споживача;

вивчення, на якій стадії готовності до купівлі знаходиться аудиторія споживачів;

прогноз рекламного бюджету, тобто витрат на те, щоб споживачі перейшли з однієї стадії готовності в іншу, більш високу;

дослідження рекламних текстів фірми та її конкурентів;

дослідження досвіду проведення рекламних кампаній;

вивчення засобів реклами;

визначення ефективності окремих носіїв реклами;

дослідження ефективності рекламних звернень;

дослідження перспектив розвитку рекламного бізнесу.

Основними принципами рекламного дослідження ринку є:

Точність, ретельність. Методи досліджень треба старанно розробляти та неухильно їх дотримуватися.

Об’єктивність, урахування всіх факторів.

Системність. Дослідження мають передбачати аналіз внутрішнього та зовнішнього середовищ у їх тісному взаємозв’язку та взаємодії.

Систематичність. Дослідження мають бути щоденними, а не випадковими і включати всю сукупність операцій цього процесу.

Оскільки основники видами реклами, які використовує туристична фірма «Байдак-тур» є зовнішня реклама та Інтернет реклама, то розглянемо аналітичні дані щодо ефективності цих видів реклами, а саме їх переваг та недоліків [10;95-103].

Зовнішня реклама

Ідеальні кандидати для використання зовнішньої реклами (великоформатних плакатів) — торгові фірми, фірми, що надають різні послуги, а так само організатори масових заходів, концертів і т.д., клієнти яких зосереджуються на відносно невеликому просторі.

Переваги зовнішньої реклами:

• Дуже помітна і, завдяки своїм розмірам, робить сильний вплив на споживачів.

• Люди часто проїжджають повз тих чи інших великоформатних плакатів, завдяки чому вплив зовнішньої реклами ще більш посилюється.

• Будучи один раз встановленою, впливає на споживачів постійно, 24 години на добу, протягом довгого часу.

• Допомагає швидкому поширенню відомостей про фірму серед споживачів. Потенційні клієнти помічають і швидко реагують на інформацію, вміщену на зовнішній рекламі.

• Зовнішня реклама часто доходить до більш заможних верств суспільства (наприклад, до людей, що їздять на машинах).

• Просто і дуже ефективно передає вашу інформацію, дає уявлення про позиції фірми.

Недоліки зовнішньої реклами:

• Висока вартість. Вкладені кошти повертаються не раніше ніж через кілька місяців, а то й років.

• Псується під впливом атмосферних явищ (від дощу, вітру і т.д.), іноді її псують люди.

Реклама в Інтернеті

Інтернет-рекламу також можна визначити, як оплачений учасниками ринку і каналами розповсюдження інформації захід з установленням засобами мережі Інтернет двосторонніх комунікацій — рекламоодержувача та рекламодавця.

В наш час відомо достатньо багато різновидів Інтернет-реклами.

На сьогоднішній день, Інтернет реклама дуже швидко розвивається. Щороку зростає оберт засобів, що вкладаються в Інтернет рекламу. Частка Інтернету на світовому рекламному ринку вже становить близько 21%, а за оцінками експертів до 2011 р. вона зросте до 26-28%.

Сьогодні все більшого значення набуває Інтернет-реклама, що порівняно з традиційними теле- і радіорекламою, рекламою в друкованих засобах масової інформації (ЗМІ) має масу переваг:

- до переваг Інтернет-реклами щодо інших традиційних засобів розміщення реклами є його легка доступність для споживача;

- інформація, яка передається через Інтернет-банер та відповідну Web-сторінку має більший порівняно з традиційною рекламою, опис продукту і послуги;

- Інтернет-реклама, як і сам Інтернет стає більш масовою з кожним роком;

- Інтернет-реклама є більш дешевою для рекламодавця ніж інші традиційні засоби розміщення реклами.

- Інтернет-реклама більш за будь-який інший засіб розміщення реклами привертає увагу потенційних споживачів. Значною мірою це відбувається через професійність оформлення сайтів та можливість отримати додаткову інформацію відразу;

- практичні результати серед різних засобів розміщення реклами, найбільш високі має Інтернет-реклама, через зручність розрахунку по кредитній картці, повноту інформації, збереження власних зусиль на пошук необхідного товару чи послуги у різних засобах розміщення реклами.

Але Інтернет-реклама має і свої недоліки, перелік яких звичайно менший ніж переваг:

- все менш і менш людей довіряють рекламі в Інтернеті, через бурхливий розвиток фіктивних пропозицій у перші роки Інтернет-реклами;

- складність знайдення потрібного сайту з потрібною рекламою в другий, третій, четвертий  раз;

- не всі громадяни України на даний час мають доступ до інтернету.

Отже, Інтернет-реклама — це процес комунікацій в інтерактивному середовищі, який впливає на масову або індивідуальну свідомість споживачів, зумовлює зміни в купівельній поведінці і спонукає до придбання продукції, послуг або ідей потенційними та існуючими покупцями [12;68-72].

Аналізуючи стан рекламної кампанії туристичної фірми «Байдак-тур» можна сказати, що обрані нею найбільш популярні види реклами є досить ефективними і одними з найпопулярніших. Та не дивлячись на це слід звернути увагу на те, що ідеально працюючого каналу реклами не існує — кожен канал поширення реклами має свої переваги та недоліки.

Особливу увагу потрібно надати тому, що конкурентоспроможність фірми напряму залежить від реклами та її дії на клієнтів.

Чим більше фірма розрекламована, не лише за допомогою зовнішньої реклами, ЗМІ, Інтернету, а й за допомогою так званої реклами «з перших уст» — тим більше шансів у турагента/туроператора отримати бажану кількість клієнтів за певний період.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст


Предыдущий:

Следующий: