РЕЦЕНЗІЯ

РЕЦЕНЗІЯ

На роботу студента магістратури

кафедри комп’ютерних наук

факультету комп’ютерних наук і економічної кібернетики

Національного університету біоресурсів і природокористування України

Мельника Віталія Миколайовича

на тему«Система аналізу сбору та збуту зернових культур сільськогосподарського підприємства»

подану на здобуття ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

Магістерська дипломна робота: пояснювальна записка містить 70 стор.

Дипломна робота та її зміст відповідає завданню, сформульовані мета, об’єкт та предмет дослідження свідчать про актуальність теми – розроблення ефективних методів та моделей обліку та системи підтримки прийняття рішень.

Дипломний проект, поданий на рецензію, містить в собі 5 розділів.

В розділі 1 – «Аналіз предметної області» – розглянуто загальна характеристика процесу збуту зернової продукції і вирішення проблем фермерських господарств.

В розділі 2 – «Модель предметної області» – моделювання діаграм розроблюваної системи.

В розділі 3 – «Фізична реалізація проекту» — Розробка структури інформаційного забезпечення бази даних та сховища даних.

В розділі 4 – «Представлення результатів роботи системи» – розрахунок ключового показника ефективності продажу культур на підприємстві, демонстрація роботи програми та отримання звітної інформації. Інтерфейс зручний в користуванні.

В розділі 5 – «Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером» – вимоги до режимів праці та відпочинку та психофізіологічне розвантаження та вимоги до профілактичних медичних оглядів користувачів комп’ютерів.

Проведені дослідження та розрахунки свідчать про високий науково-технічний рівень використання інформаційних технологій в даному дослідженні.

Робота викладена науковою мовою, логічно й послідовно відбиває мету та поставлені в роботі завдання. пояснювальна записка відповідає стандартам до її оформлення.

В цілому, магістерська дипломна робота відповідає вимогам до магістерських дипломних робіт, заслуговує оцінку «відмінно», а її автор Мельник Віталій Миколайович – на присвоєння кваліфікації магістра з інформаційних управляючих систем та технологій за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

«_____» _____________ 2013р.

Рецензент:

. ______________ ___________________,

(науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (прізвище, ім’я, та по батькові)

Предыдущий:

Следующий: